ای دل نگفتمت مرو از راه عاشقی ، رفتی؟

 

بسوز که این همه سوختن سزای توست . . .