باورم نشده هنوز که دیگه مال من نیستی...

 

تولدت مبارک عزیز دل بی تاب من.