سهم تو تمامی من ....همه دار و ندارم

سهم من از تو همین بس که به یاد تو ببارم

 

******************

 

دلم برات تنگ شده

دیگه از حد گذشته

کاش یکی بود درک می کرد