همیشه خودتو جای دیگران بذار

اگر حس میکنی چیزی ناراحتت میکنه احتمالا

دیگران رو هم آزار میده