وقتی به دنیا اومدی

تو تنها کسی بودی که گریه می کردی

بقیه می خندیدند

سعی کن یه جوری زندگی کنی

که وقتی رفتی تو تنها بخندی

و بقیه گریه کنن