ما واقعا تا چیزی و از دست ندیم

قدرش رو نمی دونیم 

 

ولی در عین حال تا وقتی

چیزی و دوباره به دست نیاریم

نمی دونیم چی رو از دست دادیم