بهترین دوست اون دوستیه که بتونی باهاش روی یه سکو

 

 

ساکت بشینی و چیزی نگی و وقتی ازش دور میشی حس کنی

 

 

بهترین گفتگوی عمرت رو داشتی