دوست واقعی کسی است که

دستهای تو را بگیرد

ولی قلب تو را لمس کند