هیچکس لیاقت اشکهای تو را ندارد

و

کسی که چنین لیاقتی دارد

باعث اشک ریختن تو نمی شود