به روی زندگی دو خط زرد می کشم

 

و چشم عاشق تو را که گریه کرد می کشم

 

تو رفتی و بدون تو کسی نگفت با خودش


که من بدون چشم تو چقدر درد می کشم