بعد از بگو مگو:


اونی که اول معذرت خواهی‌ کنه شجاع ترینه!


اونی که اول می‌بخشه قوی ترینه!


اونی که زودتر فراموش می‌کنه خوشبخت ترینه!.........