تو بارانی من باران پرستم

تودریایی من امواج تو هستم

اگر روزی بپرسی باز گویم:

تو من هستی و من نقش تو هستم