آهای آدمـا، پاسُخِ "دوســت دارَم" مرســی نیــست...!