بعضی زخمها هست

که هر روز صبح ، باید پانسمانش را باز کنی و روش نمک بپاشی !

تا یادت نرود...

دیگر ،سراغ بعضی آدما نبــاید رفت !!