یه روزی میرســــه کــه جای خالیـــم رو
با هــیچ چیز نمیتونـــی پر کنـــی.......ا

مـــن خاص نبودم...ا

فقـــط عشقــــم بــی ریا بود...

و عشـــق بی ریا کیمـــیاست....