منصفانه که نگاه میکنم می بینم ....

هیچ فرقی نمی کرد عاشق او باشم یا گاو مش حسن ،

هـــــــــــــــــــــر دو به یک اندازه عشق را میفهمیدند ................