اینا که تو خیابون راه میرن و یهو با خودشون میخندن....

آدمایی ان که با خاطره هاشون زنده ان

دیوونه نیستن فقط یکم خسته ان...