آدم ها لالت می کنند...

بعد هی می پرسند...

چرا حرف نمی زنی

این خند دار ترین نمایشنامه ی دنیاست..