بعضی حرفارو

هر چقدرم بقیه بگن

تا خودت تجربه نکنی

و به غلط کردن نیفتی

باور نمی کنی.....!