سلامتی اونی که

دوست داشتنو با تمام وجود یادش دادیم

و لی رفت و به یکی دیگه امتحان پس داد