دلــــــــم..!!

خوب دلـــ است دیگــر .. دســت خودم کــه نیستــ..

تنگ میشود برایـــت..!!