شنیدم وقتی که می رفتی ، رد پایت را پاک می کردی ...

بی خیال ...

من دنبال دلت بودم ...

... وقتی دلت با من نیست ، برو...

چه فرقی میکند کجا باشی ....