گاه باران همه دغدغه اش باران نیست
گاهی از غصه تنها شدنش می گرید.....