شاعر از آن کوچه گذشت لیک شعرى نسرود
نه که سرگشته نبود نه که معشوقه نداشت
کوچه سالهاست دگر که خیابان شده بود