باران کـه میبـارد دلـم بـرایت تنـگ تـر می شـود،
راه می افـتم بـدون ِ چـتـر .
من بـغض می کنـم، آسمـان گـریـه .