در مکتب ما رسم فراموشی نیست
در مسلک ما عشق هم آغوشی نیست
مهر تو گر به هستی ما افتاد
هرگز به سرش خیال خاموشی نیست