قدیما به کسی که به پات می نشست
می گفتن "وفادار" الان می گن "ســیـــــریــــشـــــــــ...."