و خدا خواست که یک عمر نبیند یعقوب


شهر بی یار مگر ارزش دیدن دارد...