یه روز از همین روزا روی شب پا میذارم


توی قاب لحظه ها عکس فردا میذارم


تا که خوب خوب بشه زخمای دلواپسی


عشقو مرهم میکنم روی دلها میذارم