خدا من را آفرید، تا همدم شبهای تنهایی تو بشم

خدا بهم فکر داد، تا شب و روز به یاد تو باشم

خدا بهم چشم داد، تا چشمای قشنگتو منتظر نذارم

خدا بهم گوش داد، تا صدای دلنشینت را بشنوم

خدا بهم بینی داد، تا عطر خوشت را استشمام کنم

خدا بهم لب داد، تا طعم لبهای تو را بچشم

خدا بهم زبان داد، تا همیشه نامت را بر آن جاری کنم

خدا بهم دوتا دست داد، تا بتونم تو را در آغوش بکشم

خدا بهم دوتا پا داد، تا بتونم به سویت بیام

و در آخر خدا بهم یه قلب داد، تاوقتی عاشقم می شی،

جایی برا موندن داشته باشی