سراب جای پای تو، کجای جاده پیدا شد

کجا دستاتو گم کردم،که جای من اینجا شد...