برای دوباره آمدنش دعا نکن ! شاید وقتی آمد همانی نباشد که رفت!