حالم را پرسیدند

گفتم رو به راهم !

نمی دانند رو به راهی هستم

که تو رفته ای.................