در شهری که خورشید را به قیمت شمعی نمی خرند، پروانه شدن یعنی تباهی