رفتی تو از زندگیم انگار که یک خواب بودی

      تو لحظه های عمرم افسوس که کمیاب بودی

      می دونستم از اول این رسم زندگی نیست

      خوشبختی ها زود گذر هرگز همیشگی نیست

      به دنبال یه رویا که دست نیافتنی بود

      می دونستم از اول قلبم شکستنی بود

      مثل یه قصه زیبا مثل یه خواب کوتاه

      من اسمتو گذاشتم قشنگترین اشتبـــاه