با چنان عشقی زندگی کن


 که حتی اگر بنا به تصادف


 در جهنم افتادی


 خود شیطان


تو را به بهشت بازگرداند!