یه وقتایی ؛

دیگه حسش نیست غصه بخوری ....

رسما" غصه تو رو میخوره ... !!!