صدای حرکت ستارگان گویاست نمیشنوی؟

به صدای چرخهای یک ارابه می ماند

گویی به یک پیاده  

روی شبانه آمد ه اند

آنجا در تولد یک ستاره جشنی بر پاست  ....

ازغسل تعمید آن باران می بارد

چشمانم خیس می شود

گوشه ای از آسمان چند ستاره بازیگوش

شمایل خرچنگی را نقش میکنند

و چند ستاره دیگر تقدیر را رقم میزنند

تولد یک ستاره چقدر زیباست۱۵ تیر روز تولدمه.............

ولی مثل همه سالهای دور و نزدیک ...........

بازم غمگینم.........

هیچ چیزی نمی تونه شادم کنه

خدایا پس کجائی...............

باور کن از صدا کردنت دیگه نا امید شدم
 

میگن اگه امیدتو از دست بدی گناه بزرگیه..

ولی من سالهاست که چیزی واسه از دست دادن ندارم ...

حتی امید
 ..........................................


من به مردن راضی ام اما نمی اید اجل

 
بخت بد بین کز اجل هم ناز می باید کشید