اجازه خدا؟؟

می شه من ورقه مو بدم؟

میدونم وقت امتحان تمام نشده...

ولی من دیگه خسته شدم.