یک روز می شود

که از بی وفایی های تو

برای فرزندم قصه می بافم...