اگر عاشقان سابق الان با هم دوست هستن، دو حالت داره:
یک. هنوز عاشق همن
دو. هیچ وقت عاشق نبودن