مـــــــــن زخمــــــــهای بی نظیری به تــن دارم ؛
اما ....
تــــــــو مهــــربان تــــرینشان بودی ،
عمیـــــق تــــرینشان !
عــــزیــــــــز تـــرینشان ... !!!