برقص، گویا کسی تورا نمی بیند... عاشق شو ، گویا هرگز کسی دلت را نشکسته... و زندگی کن ، گویا بهشت اینجاست...!