کاش میشد باز کوچک می شدیم
لااقل یک روز کودک می شدیم