امروز که این شعر را می نویسم

به تقویم ِ روی دیوار دقیقا"...

سال ِ یکهــــــــزار و سیصد و نبودن ِ توست
...
آری گلم

تاریخ بی حضور تو ، اینگونه می گذرد