پشت دیوار همین کوچه به دارم بزنید

من که رفتم ,بنشینید و هوارم بزنید

باد هم آگهی مرگ مرا خواهد برد

بنویسید که بد بودم و جارم بزنید

من از آیین شما سیر شدم,سیر شدم

پنجه در هر چه که من واهمه دارم بزنید

دستهایم کوته بود و به دریا نرسید

خبر مرگ مرا طعنه به یارم بزنید

ای آنها که به بی برگی من خندیدید

مرد باشید و بیایید و کنارم بزنید