Image result

 

مرد که تو باشی زن بودن خوب است

 

از میان تمام مذکرهای دنیافقط کافی

 

پای تو در میان باشد

 

نمیدانی برای تو خانوم بودن چه کیفی دارد