دوست داشـتن را در چشمـی بجــوی

 

 

که حتـــــی وقتی بستـــــــه است

 

 

رویــــــای تو را در خواب بیند