از جدایی مان برای هر کسی که گفتم...

حق را به من داد...

اما...

اینها نمی دانند...
...
من حق را نمیخواهم...

"حق"که برای من "تو" نمیشود...