سقط کردم فرزند مشروع عشقم را
از وحشت این مردمان که
عقلشان در چشمشان است.....
زیرا که عادت کردند
زن آبستن عشق را
هرزه خطاب کنند........

آرزو.الماسی